Logo

Harga Saham & Volume 4 Jun 2018

Harga Saham Harga Saham  Volume 4 Jun 2018
• Sebelumnya Tutup : 2.360
• Buka : 2.370
• Tutup : 2.330
• Rentang Hari : 2.320 - 2.370
• Kisaran 52wk : 870 - 2.500
• Volume : 10.571.000