Logo

Harga Saham & Volume 27 Des 2018

Harga Saham Harga Saham  Volume 27 Des 2018 181227
• Sebelumnya Tutup : 2.650
• Buka : 2.650
• Tutup : 2.770
• Rentang Hari : 2.650 - 2.840
• Kisaran 52wk : 1.250 - 2.840
• Volume : 6.819.200