Logo

Harga Saham & Volume 10 Des 2018

Harga Saham Harga Saham  Volume 10 Des 2018 181210
• Sebelumnya Tutup : 2.590
• Buka : 2.590
• Tutup : 2.580
• Rentang Hari : 2.560 - 2.590
• Kisaran 52wk : 870 - 2.810
• Volume : 1.899.900