Logo

Harga Saham & Volume 9 Okt 2018

Harga Saham Harga Saham  Volume 9 Okt 2018 181009
• Sebelumnya Tutup : 2.500
• Buka : 2.500
• Tutup : 2.490
• Rentang Hari : 2.480 - 2.510
• Kisaran 52wk : 870 - 2.810
• Volume : 1.232.000