Logo

Harga Saham & Volume 15 Agu 2018

Harga Saham Harga Saham  Volume 15 Agu 2018 cars 180815
• Sebelumnya Tutup : 2.560
• Buka : 2.570
• Tutup : 2.620
• Rentang Hari : 2.550 - 2.620
• Kisaran 52wk : 870 - 2.810
• Volume : 9.130.000