Logo

Harga Saham & Volume 8 Nov 2017

Harga Saham Harga Saham  Volume 8 Nov 2017
• Sebelumnya Tutup : 1.025
• Buka : 1.000
• Tutup : 990
• Rentang Hari : 990 - 1.000
• Kisaran 52wk : 945 - 1,850
• Volume : 14.700